Pryma1

Pakiet przewozowy

Obowiązki podmiotu odbierającego

Jeżeli jesteś podmiotem odbierającym

  • utwórz konta na platformie PUESC dla swoich pracowników odpowiedzialnych za potwierdzanie dostaw ( wystarczy założenie konta , bez rejestracji )
  • ustal na jaki adres e-mail mają być wysyłane do Ciebie potwierdzenia zgłoszenia z numerem SENT i kodami zabezpieczającymi ( ten adres należy podawać w zamówieniu swojemu dostawcy paliwa, który odpowiada za dokonanie zgłoszenia )

 

Film instruktażowy do utworzenia konta na PUESC
https://www.youtube.com/watch?v=3RZ6ZV271hE&feature=youtu.be

odbiorca towaru – osoba fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, do której ma być dostarczony towar będący przedmiotem przewozu

Zgłoszenie przewozu towaru – obowiązki podmiotu odbierającego
W przypadku dostawy towarów podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru i zamyka zgłoszenie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru

Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia następują za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych ( PUESC ) -> https://puesc.gov.pl

KARY WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW USTAWY
Brak zgłoszenia przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający – kara pieniężna w wysokości 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższa niż 20 000 zł.

W przypadku stwierdzenia, że towar nie odpowiada zgłoszeniu – kara pieniężna w wysokości 46% różnicy wartości netto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego, nie niższa niż 20 000 zł (na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający)
Niedokonanie zgłoszenia przez przewoźnika albo stwierdzenie, że towar nie odpowiada zgłoszeniu – na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 20 000 zł. Nieuzupełnienie danych przez przewoźnika – kara pieniężna w wysokości 5000 zł. Brak aktualizacji lub zgłoszenie danych niezgodnych, innych niż dotyczące towaru – 10 000 zł (podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik)
rozpoczęcie przewozu towaru przez kierującego bez numeru referencyjnego (dokumentu zastępującego zgłoszenie) – kierujący podlega karze grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł